Menu

Vedtægter

FOR

FORENINGSFITNESS STUBBEKØBING


§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1
Foreningens navn er Foreningsfitness Stubbekøbing.

Stk. 2
Foreningens hjemsted er Guldborgsund kommune, Tømrervænget 4, 4850 Stubbekøbing

§ 2 Formål Foreningens formål er

Stk. 1
At virke for idrættens fremme og styrke det frivillige foreningsarbejde i Stubbekøbing og omegn for derigennem at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

Stk. 2
Med udgangspunkt i aktiviteterne i Foreningsfitness Stubbekøbing og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen på demokratisk vis og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i fællesskabet.

§ 3 Medlemmer

Stk. 1
Enhver der kan tilslutte sig foreningens formål, vedtægter og retningslinjer, kan optages som medlem, når kontingent er betalt. Medlemmer under 18 år skal afgive skriftlig tilladelse fra forælder eller værge. Der kan optages medlemmer under 15 år, såfremt foreningen opretter hold med instruktør.

Stk. 2
Kontingentets størrelse og betalingsform fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 3
Et medlem, som ikke har betalt sit kontingent, kan af bestyrelsen – med 8 dages varsel – udelukkes fra foreningen, indtil restancen er betalt. Ved betalingsrestance betragtes dette som automatisk udmeldelse af fitnessforeningen, og man kan først optages som medlem igen, når man har betalt sin restance.

Stk. 4
Indmeldelses-/udmeldelsesprocedure fastlægges af bestyrelsen og fremgår af foreningens hjemmeside. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med 1 måneds varsel. Ved udtræden af foreningen sker der ikke refusion af betalt kontingent.

Stk. 5
Medlemmer, der ikke overholder retningslinjer og foreningens anbefalinger kan imødese påtale, karantæne eller eksklusion af foreningen uden refusion af kontingent.
Det er bestyrelsens pligt at varetage denne opgave.
Et ekskluderet medlem har ret til at få sin sag forelagt på den førstkommende ordinære generalforsamling. Indtil generalforsamlingen har truffet sin afgørelse, er medlemmet ekskluderet og klage til generalforsamlingen har således ikke opsættende virkning.
Generalforsamlingens beslutning er endegyldig og kan ikke appelleres.

§ 4 Regnskab

Stk. 1
Regnskabsåret er kalenderåret (1. januar - 31. december). Senest d. 15.2. afgiver bestyrelsen
driftsregnskab og status til revisorerne.

Stk. 2
Regnskabet revideres af 2 revisorer, som vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad
gangen, men afgår skiftevis. Desuden vælges 1 revisorsuppleant for 1 år.
Revisorerne gennemgår hvert år i februar/marts det samlede regnskab og påser, at regnskabet
lever op til god regnskabsskik for foreningsregnskaber.
Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab, bilag og beholdninger.

§ 5 Aftaleret

Stk. 1
Det er formanden eller kassereren i forening sammen med et andet bestyrelsesmedlem, der
har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere aftaleretten til
enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast
ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen. Ved investeringer på over 50.000 kr.
kræves der er godkendelse af hele bestyrelsen.

Stk 2
Foreningsfitness Stubbekøbing hæfter kun for sine forpligtelser, med den til enhver tid
hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer, herunder bestyrelsen nogen
personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 6 Udvalg

Bestyrelsen for Foreningsfitness Stubbekøbing kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse
af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen fastsætter ansvarsområderne og kan være
repræsenteret i udvalgene.

§ 7 Generalforsamlingen

Stk. 1
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver,
foreningens øverste myndighed i alle anliggender og afholdes en gang årligt inden udgangen af
marts.
Generalforsamlingen varsles ved annoncering på foreningens hjemmeside og ved opslag i
foreningens lokaler. Dette sker med mindst 14 dages varsel.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8
dage inden generalforsamlingens afholdelse, herunder også valg til bestyrelsen.

Stk. 2
Stemmeret har alle medlemmer af foreningen, der ikke er i restance, er fyldt 15 år og har
været medlem i mindst 3 måneder.
Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved det fremmødte antal.
Beslutninger vedtages ved simpelt flertal, se dog § 9+10.
Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis
mindst 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det.
I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget, undtagen ved personvalg, der i sådanne
tilfælde afgøres ved lodtrækning.

Stk. 3
Valgbare er stemmeberettigede medlemmer, der er fyldt 15 år, dog skal formand og kasserer
være fyldt 18 år.

Stk. 4
Dagsorden:
Den ordinære, årlige generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse samt
budget for det kommende år til orientering.
4. Indkomne forslag
5. Valg til foreningens bestyrelse.
Foreningens formand (På valg i lige år)
Foreningens kasserer (På valg i ulige år)
Menigt medlem (På valg i lige år)
Menigt medlem (På valg i ulige år)
Menigt medlem (På valg i lige år)
Suppleant (På valg hvert år)
6. Valg af foreningens revision se § 4 stk. 2.
Valg af revisor (På valg i lige år)
Valg af revisor (På valg i ulige år)
Valg af revisorsuppleant (På valg hvert år)
7. Eventuelt
Der føres referat af generalforsamlingen, som underskrives af formanden og dirigenten

Stk. 5
Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Endvidere skal ekstraordinær generalforsamling afholdes, når minimum 25% af foreningens
stemmeberettigede medlemmer fremsætter motiveret, skriftligt begæring herom. Begæringen
skal for at betragtes som gyldig fremsat, indsendes i originaleksemplar til foreningens formand,
og den skal indeholde oplysning om underskrivernes navn og adresse samt angive de punkter,
der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Under hensyn til de fremsatte ønsker fastsætter
bestyrelsen den for den ekstraordinære generalforsamling gældende dagsorden, der kan
suppleres med de punkter, bestyrelsen finder påkrævet. Kun de på dagsordenen anførte sager
kan behandles.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter eventuel begæring herom
er fremsat og indkaldes med et varsel på mindst 14 dage med angivelse af dagsorden, idet
indvarslingen finder sted, som ved ordinær generalforsamling

§ 8 Bestyrelsen

Stk. 1
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen (eller 1 år jf. § 7).

Stk. 2
Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen, afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af
og blandt sine medlemmer vælger næstformand og kasserer. Dog kan kasserer vælges udenfor
bestyrelsen.

Stk. 3
Afgår et bestyrelsesmedlem i valgperioden, indtræder suppleanten, eller bestyrelsen kan
udpege et nyt medlem, der virker frem til førstkommende generalforsamling.

Stk. 4
Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af foreningen og træffer afgørelse i alle spørgsmål i
forbindelse med denne, der ikke er henlagt til generalforsamlingen.
Bestyrelsesmøde afholdes i henhold til forretningsordenen, eller når formanden eller mindst 2
bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af
bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden eller kasseren er til stede. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Der føres referat af bestyrelsesmøder.

Stk 5
Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader
bestyrelsen i valgperioden, indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen, fordeler posterne
mellem sig på ny. Hvis formanden forlader bestyrelsen i valgperioden, konstituerer bestyrelsen
ny formand af og blandt sine medlemmer.

§ 9 Vedtægtsændringer

Ændringer af foreningens vedtægter kan ske på en ordinær eller en ekstraordinær
generalforsamling, hvor mere end 2/3 af de fremmødte stemmer for et rettidigt fremsendt
forslag iflg. § 7.

§ 10 Foreningens opløsning

Stk 1
Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som
holdes med mindst en måneds mellemrum.

Stk 2
I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den
opløsende generalforsamling.

§11 Bemyndigelse

I tilfælde hvor disse vedtægter måtte være utilstrækkelige, er bestyrelsen bemyndiget til under
ansvar overfor generalforsamlingen at træffe de nødvendige beslutninger.

Disse vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 24. april 2018.

Vedtaget d. 24. april 2018


Se de underskrevne vedtægter på linket her