Så er privatlivspolitikken for foreningen klar i sin 1. udgave

Foreningens privatlivspolitik

Foreningens privatlivspolitik

Foreningens privatlivspolitik er så småt begyndt at tage form, og vil i sin 1. udgave være som følgende...

Den senest opdaterede privatlivspolitik, kan ses på siden her.


Privatlivspolitikken er udformet til at opfylde EUs persondataforordning (GDPR) og udarbejdet efter DGIs anbefalinger.


Foreningens dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Foreningen er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktperson vedr. persondataforordningen: Formanden.
Kontaktinformation: Se fakta på hjemmesiden.

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende oplysninger om alle medlemmer: Almindelige personoplysninger, dvs. registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato og e-mailadresse.

Vi opbevarer ikke CPR-numre, helbredsoplysninger, bankdata eller andet for medlemmer.

For frivillige i foreningen opbevarer kassereren undertiden yderligere bank-kontonummer, hvis det er relevant for refusioner, godtgørelser m.v.

Her indsamler vi oplysninger fra
Vi får oplysningerne fra dig.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når foreningen har en legitim grund til det. Vores formål er foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning, nyhedsbrev, deltagelse på hold og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning på lovkrav og statistik.

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen.

Samtykke
Vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi mener ikke at dit samtykke er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Videregivelse af dine personoplysninger
Navn og medlemsnummer registreres i foreningens adgangssystem, hvilket er en forudsætning for kunne udlevere nøglekort.

Foreningen hører under DGI. Der sker videregivelse af oplysninger til DGI og eventuelle andre arrangører i tilfælde af kursusdeltagelse og DGI's registrering af foreningens ansvarlige ledere.

Vi videregiver ikke personoplysninger til andre uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i op til 5 år efter din udmeldelse af foreningen.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
Retten til indsigt i egne personoplysninger
Retten til berigtigelse
Retten til sletning
Retten til begrænsning af behandling
Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom i nyhedsbrev.

Databehandleraftale
Foreningens databehandler er ForeningLet ApS, der leverer vores medlemsadministration og betalingssystem til hjemmesiden.

ForeningLets generelle databehandleraftale er gældende: https://web.foreninglet.dk/?page_id=196